INSPEKCJE Z ZAKRESU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Nasi inspektorzy rolnictwa ekologicznego posiadają kompetencje nadane im przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zakres wykonywanych inspekcji obejmuje następujące specjalizacje:

* Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin

* Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego

* Pasza

* Algi i nieprzetworzone produkty akwakultury

* Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność

,,Rolnictwo ekologiczne to najbardziej prośrodowiskowa metoda produkcji rolnej. Sektor rolnictwa ekologicznego to bardzo ważny obszar, który wymaga ciągłych zmian w celu zwiększenia jego udziału w produkcji rolnej ogółem. Można śmiało podkreślić, że rolnictwo ekologiczne jest trendem światowym – wyraźnie zaznaczyła to Komisja Europejska zarówno w strategii na rzecz bioróżnorodności, jak i w strategii „Od pola do stołu” (Farm to Fork). Wśród najważniejszych celów strategii unijnych można wymienić redukcję zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów oraz osiągnięcie do 2030 rok większego udziału powierzchni upraw rolnictwa ekologicznego, który średnio dla całej Unii Europejskiej powinien wynosić 25%.

Jest to bardzo ambitny cel. Polska mając na uwadze powyższe cele polityki rolnej, chce podwoić powierzchnię upraw ekologicznych i dąży do osiągnięcia ponad miliona hektarów upraw ekologicznych do 2030 r. Ma w tym pomóc projektowany Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, w którym zawarto szereg mechanizmów wsparcia dedykowanych dla producentów ekologicznych lub preferujących podmioty ekologiczne w pierwszeństwie uzyskania wsparcia.

Bardzo często podkreśla się wielofunkcyjną naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Jest to przede wszystkim system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co z kolei przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Z drugiej jednak strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Po wielkiej fascynacji świata produkcją żywności w warunkach przemysłowych - konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. W ramach, największych w historii Unii Europejskiej, konsultacji społecznych przeprowadzonych w celu ukierunkowania zmian prawodawstwa dotyczącego produkcji ekologicznej konsumenci wyraźnie wskazali, że gotowi są płacić wyższe ceny za produkty wytworzone z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt.

Rosnące zainteresowanie konsumentów to większe możliwości sprzedaży produktów ekologicznych. Popyt na produkty ekologiczne w UE przewyższa podaż, co wraz ze specyfiką produkcji ekologicznej powoduje potrzebę importu części produktów spoza UE. Wynika to z uwarunkowań geograficznych i klimatycznych (kawa, kakao, ryż, owoce) – przepisy UE określają restrykcyjne warunki importu. Ważnymi podkreślenia są przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w związku z którymi wygaszany jest system importu produktów ekologicznych z państw trzecich oparty o zasadę równoważności, co dodatkowo zwiększy popyt na surowce ekologiczne na rynku wewnętrznym.

W 2021 r. działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło 21 795 podmiotów, w tym 19 986 rolników ekologicznych gospodarujących na powierzchni 550 tys. ha. Największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały uprawy zbóż. Na drugim miejscu znajdowały się trwałe użytki zielone. W 2021 r.  względem 2020 r. w obszarze ekologicznej produkcji zwierzęcej znacząco zwiększyła się produkcja mleka krowiego oraz wzrosło pogłowie zwierząt, szczególnie drobiu i trzody chlewnej. Ponadto, znacząco wzrosła liczba podmiotów przygotowujących produkty ekologiczne. Ich liczba w 2021 roku wyniosła 1174. Więcej danych można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej.

Obecnie kontrolę producentów ekologicznych  w Polsce prowadzi 12 jednostek certyfikujących. Dane o producentach udostępnia Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych"


(źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne1)