GRASP

   GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice  w skrócie   GRASP to dobrowolny gotowy do użycia moduł przeznaczony do oceny praktyk społecznych w gospodarstwie. Jest możliwy do certyfikacji jedynie z wdrożonym wcześniej systemem GlobalG.A.P. i został tak zaprojektowany, aby uzupełniać certyfikację GLOBALG.A.P. z aspektami społecznymi poprzez odniesienie się do określonych elementów zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników.
Składa się on z 11 modułów dotyczących różnych aspektów związanych z prawami pracowników:
1. Wybór przedstawiciela pracowników
2. Procedura składania skarg
3. Deklaracja własna dotycząca dobrych praktyk socjalnych
4. Dostęp do krajowych przepisów dotyczących pracy
5. Umowa o pracę
6. Odcinki wypłaty
7. Płace
8. Niezatrudnianie osób pełnoletnich
9. Dostęp do obowiązkowej edukacji szkolnej
10. System rejestrowania czasu pracy
11. Godziny pracy i przerwy
Wdrożenie systemu GRASP gwarantuje iż dane gospodarstwo przestrzega podstawowych zasad konwencji Pracy MOP w tym: wolność zrzeszania się pracowników i poszanowanie ich godności, brak dyskryminacji ze względu na np. płeć, wiek czy narodowość,przestrzegania prawa pracy w tym także przepisów odnośnie zatrudniania nieletnich, płaca minimalna.


     GRASP obejmuje każdego pracownika w gospodarstwie zarówno tych stałych jak i  sezonowych bez względu na narodowość .
Każde gospodarstwo które wdrożyło system GRASP jest w stanie zaoferować swoim pracowników najlepsze warunki zatrudnienia w formie umów, dostęp do rzetelnej informacji na temat sposobu wynagradzania za pracę, możliwość wnoszenia skarg
oraz dodatkowe korzyści socjalne takie jak np. premie czy świadczenia socjalne .
     Korzyści z wdrożenia systemu GRASP:
• Pomaga ulepszyć system zarządzania społecznego w gospodarstwie
 Dostarcza informacji, które wzmacniają prawa pracowników. Prowadzi do przestrzegania lokalnych przepisów socjalnych i prawa pracy poprzez krajowe wytyczne interpretacyjne.
• Wspiera tworzenie kanałów komunikacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami.
• Zawiera informacje na temat podstawowych konwencji MOP, aby kierownictwo i pracownicy mogli pracować na rzecz tworzenia pozytywnego środowiska pracy
• Zachęca do zbadania swojej ekspozycji na ryzyko i pomaga wprowadzać innowacje w obszarach wysokiego ryzyka.
 Pozwala na przejrzystość biznesu, pokazując swoje mocne i słabe strony w odniesieniu do praktyk społecznych.
• Dzięki komunikacji i przejrzystości pomaga podnieść pozycję gospodarstwa wśród dostawców i kupujących.
• Zawiera informacje mające na celu zmniejszenie ryzyka niezgodności z prawem społecznym