GLOBAL G.A.P.

Założenia Ogólne 

     Standard IFA (Integrated Farm Assurance)  dla owoców i warzyw  to globalny standard odpowiedzialnych praktyk rolniczych na poziomie produkcji podstawowej, obejmujący czynności poprzedzające zbiory, takie jak zarządzanie glebą i stosowanie środków ochrony roślin, aż po podstawowe czynności po zbiorach.  IFA jest zgodna z zasadami Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie żywności i agrobiznesu oraz celami zrównoważonego rozwoju. 

Najnowsza wersja IFA Fruit & Vegetables v6  kładzie największy nacisk na:

*bezpieczeństwo żywności, 

*zrównoważenie środowiskowe i różnorodność biologiczną,

 *dobre samopoczucie pracowników, 

*procesy produkcyjne i identyfikowalność     

*Wspieranie  zwiększoną wydajność i lepsze zarządzanie operacjami w gospodarstwie   

* Zapewnienie  przejrzystość wymagań rynkowych

*Umożliwienie producentom zademonstrowanie odpowiedzialnych praktyk rolniczych, a nabywcom łatwą identyfikację produkcji, która spełnia ich wymagania   

 * Wdrożenie planu ciągłego doskonalenia na poziomie gospodarstwa, który pomaga producentom analizować i ulepszać ich działania   


 Opcje certyfikacji 

     Certyfikację mogą uzyskać zarówno producenci indywidualni, jak i grupy producenckie.   GLOBALG.A.P. ustanowiło ogólne zasady dla każdej opcji:

Opcja 1: Indywidualny producent z opcjonalnym systemem zarządzania jakością lub bez 

Opcja 2: Grupa producentów z obowiązkowym systemem zarządzania jakością 

Proces audytu

     Audyty IFA są przeprowadzane przez niezależne jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P.  Audyty odbywają się co roku, zgodnie z definicją zawartą w GLOBALG.A.P. przepisy ogólne, zgodnie z odpowiednią listą kontrolną dla każdego procesu produkcyjnego. Aby pomyślnie przejść audyt, indywidualnie producenci muszą spełnić 100% wymagań podstawowych i 95% wymagań drugorzędnych. W przypadku wszystkich niezgodności należy zaproponować działania korygujące i przedłożyć je jednostce certyfikującej w ciągu 28 dni od audytu. Niezgodności muszą zostać zweryfikowane jako zamknięte i zgodne przed wydaniem certyfikatu.